Stanovy Ceny Dr. Cihelky

Stanovy Ceny Doc. Dr. Jaromíra Cihelky

1. Preambule

                Cenu Doc. Dr. Jaromíra Cihelky vyhlašuje každoročně šéfredaktor časopisu Topenářství instalace společně s redakční radou tohoto časopisu k ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí zveřejněného samostatně, v odborných časopisech, knihách, sbornících článků nebo v elektronické formě na počítačových médiích v kalendářním roce. Cílem vyhlášení ceny je podpořit původní tvorbu literárních děl s uvedeným zaměřením vycházející v českém jazyce. Příkladem nechť je Doc. Dr. Jaromír Cihelka, teoretik, vysokoškolský učitel i praktik, který dokázal svá poznání, například v oblasti výpočtů sálavého vytápění, zformulovat tak, že zásadním způsobem ovlivnil odbornou praxi.

 

2. Podmínky pro přihlášení literárního díla do soutěže

                Literární dílo může na udělení ceny navrhnout kdokoliv.

                Přihláška díla musí obsahovat jméno autora, název díla, způsob a místo zveřejnění díla, datum prvního zveřejnění díla.

                Přihlašované dílo musí být zveřejněno v českém jazyce.

                Přihlašované dílo bylo poprvé zveřejněno v daném kalendářním roce.

                Dílo má prokazatelný přínos pro praxi.

 

4. Předkládání přihlášek na udělení ceny

                Přihlášky s návrhy literárních děl na udělení ceny musí být doručeny vyhlašovateli osobně, poštou, faxem, e-mailem, SMS do redakce časopisu Topenářství instalace. Přijetí přihlášek vyhlašovatel potvrzuje jen na vyžádání.

 

5. Výběr díla pro udělení ceny

                Výběr díla probíhá dvoukolově. V prvním kole díla hodnotí a doporučují k ocenění posuzovatelé. Aritmetickým vyhodnocením jejich návrhů určí vyhlašovatel pět děl, která postoupí do druhého kola. V druhém kole z těchto pěti děl vybere dílo k ocenění komise.

 

6. Posuzovatelé

                Posuzovatelem se stane každý odborník, který je tímto úkolem na základě doporučení od redakční rady časopisu Topenářství instalace pověřen vyhlašovatelem a který toto pověření přijme. Těchto posuzovatelů musí být minimálně 15, minimálně 5 z nich mimo okruh redakční rady. Úkolem posuzovatele je na základě zaslaného seznamu děl vybrat dvě díla, která doporučuje k ocenění cenou Dr. Cihelky a toto své rozhodnutí zaslat vyhlašovateli v požadovaném termínu. Předání výsledků posudku je poštou, elektronicky.

 

3. Komise pro výběr díla

                Výběr díla pro udělení ceny provádí v druhém kole komise, kterou každoročně jmenuje vyhlašovatel. Při výběru vychází komise pouze ze soupisu děl, který vznikl na základě činnosti posuzovatelů a komise není oprávněna tento výběr rozšiřovat. Komise má právo vidět podklady zpracované posuzovateli.

                Komise je sedmičlenná. Minimálně jeden, maximálně tři členové jsou mimo okruh členů redakční rady.

                Členové komise jsou jmenováni na jeden rok.

                Komise si volí svého předsedu, který řídí její činnost.

                Jednání komise je neveřejné.

                Rozhodnutí komise není veřejně zdůvodňováno.

                Rozhodnutí komise je konečné a není proti němu odvolání.

                Jednání komise se účastní vyhlašovatel, případně jeho zástupce.

                Vyhlašovatel zasílá členům komise soupis děl vybraných posuzovateli minimálně týden před jednáním komise.

                Komise na svém jednání rozhoduje tak, že každý její člen podle schválených kritérií sestaví vlastní pořadí děl. Dílo umístěné na prvním místě v hodnocení každého člena komise získává 5 bodů. Dílo na druhém místě 4 body atd. Celkově vítězí dílo, které má nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů na prvním a druhém místě se výběr provede ještě jednou, ale hodnotí se již jen dvě díla s nejvyšším počtem bodů. Hodnotící tabulka je součástí těchto stanov. Člen komise, který se jednání nemůže zúčastnit, může hlasovat korespondenčně zasláním svého hodnocení vyhlašovateli.

 

6. Předání ceny

                Cena je předána autorovi vybraného díla při nejbližší vhodné příležitosti. Mezi ně patří slavnostní zasedání redakční rady časopisu Topenářství instalace nebo významná odborně a společensky zaměřená akce z oboru. 

                Cena je v nefinanční formě, představuje ji diplom a věcný dar symbolizující poslání ceny.

                Oficiální oznámení o předání ceny bude zveřejněno v časopisu Topenářství instalace, na internetu

 a informace bude předána i ostatním redakcím.

 

 

V Praze 18. 12. 2002

 

                                                                                                                                                                                           

Za vyhlašovatele:                                                          Ing. Josef Hodboď, šéfredaktor

dnes je 13.06.2024