Topenářství instalaceZákladní údaje o časopise Topenářství instalace a pokyny pro autory


 


1) O časopise


Časopis Topenářství instalace, registrace MK ČR 6437, ISSN 1211-0906, navázal na odborně zaměřený zpravodaj Topenářství, jehož vydávání začalo v roce 1966. Je zaměřen na problematiku techniky prostředí, technických zařízení budov, jak je tato tématika podchycena na pražském ČVUT na fakultě strojní a stavební, Stavební fakultě VUT Brno, Fakultě stavební VŠB Ostrava  a dalších. Z celého spektra odborné problematiky se specializuje především na oblast souvisící s vytvářením tepelné pohody v objektech, s získáváním, distribucí a spotřebou tepla v objektech, na oblast zdravotně technických zařízení a větrání. V časopise dostávají prostor informace jak nejvyšší odborné úrovně, které v časově blízkém horizontu mohou ovlivnit praxi a které vznikají jako produkty nejrůznějších vědeckých a výzkumných projektů, tak také informace z praxe, které dokumentují problémy a nejrůznější technická řešení. Tomuto vzájemnému střetu vědy a výzkumu na jedné straně a praxe na straně druhé je dáván zásadní význam a z něj je odvozen i režim práce.


Časopis vychází 8krát ročně.


V elektronické podobě je časopis pro předplatitele dostupný na internetu na adrese www.topin.cz.


ISSN 1211-0906 (Print)

ISSN 2336-4718 (Online)

 2) Redakční rada


Redakční rada časopisu Topenářství instalace je širokospektrální na vydavateli nezávislý orgán, ve které mají zastoupení odborníci působící na vysokých školách, nezávisle pracující autorizovaní technici i inženýři, zapsaní soudní znalci, členové komisí pro tvorbu a přejímání technických norem a další.


O činnost redakční rady se odborná náplň časopisu opírá od počátku jeho vydávání v roce 1967.


Redakční rada se schází v pravidelných termínech, zpravidla třetí středu v měsíci, a to 10krát až 12krát ročně. Z každého jednání je pořizován zápis včetně seznamu přítomných. Zápis je rozesílán všem členům redakční rady, takže všichni mají možnost aktivně zasahovat do přípravy recenzované náplně časopisu i tehdy, pokud se nemohli jednání zúčastnit.


Redakční rada pracuje ve složení:


Ing. Miloš Bajgar, Ing. Zdeněk Číhal, Ing. Jiří Doubrava, Ing. Jaroslav Dufka, Ing. Vladimír Galád, Ing. Miroslav Hartl, Ing. Lada Hensen Centnerová, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Hirš, CSC., Ing. Vladimír Jirout, Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Zdeněk Lyčka, Ing. Jiří Matějček, CSc., Ing. Vladimír Pavlíček, Miroslav Štorkan, dipl. tech., Ing. Richard Valoušek, Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc., Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Jakub Vrána, Ph.D.


 


3) Výběr recenzovaných článků pro časopis


Výběr recenzovaných článků pro časopis je úzce vázán na jeho odborné zaměření, tedy jeho odbornou kompetenci danou spolupracujícím kolektivem odborníků. Články k otištění v časopise může navrhnout kdokoliv. V první fázi po navržení k otištění je redakční rada stručně seznámena s obsahem článku. Pokud není článek již v této fázi odmítnut jako nedostatečně odborný nebo evidentně klamný, je pro něj navržen jeden nebo i více odborných recenzentů.


 


4) Recenze


Recenzenti jsou u recenzovaných článků uváděni jmenovitě od roku 1991. Recenzent článek posuzuje detailně z několika úhlů pohledu. Hodnotí nejen jeho odbornou úroveň, ale posuzuje i otázku novosti informací v článku obsažených a formu zpracování. Výstupem z práce recenzenta je recenzní list, ve kterém ve čtyřech kritériích vyjadřuje svůj názor na článek, dává nebo nedává doporučení k otištění a případně i připojuje svoji poznámku, kterou je vydavatel povinen při kladném rozhodnutí o zveřejnění článku připojit za článek. Recenzní listy vydavatel archivuje.


 


5) Odborná korektura


Odborná korektura recenzovaných článků doporučených ke zveřejnění je dalším kontrolním stupněm. Jejím cílem je posílit kontrolní a výběrovou funkci, která byla zahájena recenzí. Odborný korektor na úrovni vysokoškolského vzdělání a ukončeného doktorandského studia s víceletou praxí v oboru články ještě jednou detailně prochází a jeho právem je rovněž vydat záporné rozhodnutí ke zveřejnění.


 


6) Pokyny pro autory vědecky zaměřených článků


Články jsou redakcí přijímány jak v elektronickém, tak i písemném formátu. V textu článků musí být obsaženy především stručná anotace obsahu článku, popis řešeného problému, použité metody řešení problému, výsledky, diskuze k výsledkům, citování informačních zdrojů atd.


Autor zasláním článku vydavatele souhlasí s tím, že článek bude odborně recenzován a může být na základě negativní recenze odmítnut. Autor se zavazuje k tomu, že případně zjištěné drobné chyby neovlivňující závěry článku bezodkladně opraví.


Pokud je článek přijat ke zveřejnění, uzavírá vydavatel s autorem "autorskou smlouvu", na jejímž základě v kalendářním měsíci následujícím po zveřejnění článku zašle autorovi honorář.


 


7) Pokyny pro autory ostatních článků


Články jsou přijímány pouze v elektronickém formátu. Výběr článků provádí šéfredaktor. Za obsah ručí autor.


 


8) Autorská práva


Časopis a všechny obsažené přílohy jsou chráněny podle autorského zákona. Rozmnožování, otiskování a zpřístupnění na internetu je možné jen se svolením vydavatele.


 

Aktualizováno k 28. 8. 2014


dnes je 24.07.2024