Ceník inzerce 2017

Topenářství instalace                    Všeobecné podmínky 2017

 

 

 

Charakteristika

Časopis Topenářství instalace od roku 1966 informuje projektanty a architekty, pracovníky montážních a servisních organizací, řemeslníky, pracovníky správ objektů, provozovatele tepelných zdrojů, obchodníky, správce majetků obecních úřadů i družstev vlastníků bytových domů a další zainteresované osoby o aktuálním stavu vývoje techniky, technologií, legislativy, nabídky výrobků, publikací aj. z oboru vytápění, větrání a klimatizace, instalace rozvodů pitné i teplé vody, odpadní instalace, technické vybavení sanitárních prostorů a rovněž o ekologických aspektech s tím spojených. Pro tuto širokou odborně zaměřenou veřejnost představuje časopis Topenářství instalace jeden ze základních zdrojů informací.

Přehled o aktuálním sešitu i archiv časopisu jsou dostupné na internetu na adrese www.topin.cz

 

Vydavatel

Topin Media s.r.o.

Na Břevnovské pláni 1363/71,  CZ - 169 00  Praha 6

 

Telefon:                +420 776 660 099

e-mail:                   topin@topin.cz

Internet: www.topin.cz

 

Jednatel

Jakub Vokoun

E-mail: vokoun@topin.cz

 

Šéfredaktorka

Alena Malátová

E-mail: malatova@topin.cz

 

 

Předplatné

Předplatné je vztaženo na kalendářní rok, během kterého vychází 8 sešitů. Zahrnuje časopis, poštovné i balné, a je 248,- Kč (včetně DPH), EUR 10,00 na Slovensku.

 

Analýza tiskového nákladu

náklad:                                4000 - 5000

předplacené výtisky           1960      (k 1. 10. 2016)

 

Cílové území                                                      Výtisků*   Podíl*

PSČ 100 až 255 (Praha a okolí)                       630       14 %

PSČ 255 až 599 (ostatní Čechy)                     2510      47 %

PSČ 600 až 799 (Morava, Slezsko                 1700      36 %

Slovensko                                                         160         3 %

*/ Průměrný stav za předchozí rok

 

Analýza složení čtenářů

(statistické vyhodnocení údajů zadávaných předplatiteli a ostatními čtenáři a vlastního průzkumu, průměrný stav za předchozí rok)

 

obor                                                                      zastoupení

energetika                                                         2 %

výstavba vytápěcích, větracích, klimatizačních zařízení, plynových, vodovodních a odpadních instalací, koupelen, WC, kuchyní aj.                                                                    49 %

obchodní činnost                                             12 %

učiliště, školy                                                     5 %

kanceláře architektů a projektantů                   17 %

správní a provozní péče o zařízení budov         7 %

výrobci a dodavatelé zařízení TZB                    4 %

ostatní                                                                4 %


 

 

Termíny 2017

Sešit

Období

Uzávěrka

Do tisku

Vychází

Inzerce k veletrhu, výstavě, konferenci apod.

1

únor - březen

9. 1.

27. 1.

16. 2.

RACIOENERGIA, CONECO Bratislava, SK

2

duben

20. 2.

10. 3.

30. 3.

STAVEBNÍ VELETRHY Brno, TEPLÁRENSKÉ DNY

3

květen

3. 4.

21. 4.

11. 5.

MSV Nitra, SK

4

červen - červenec

15. 5.

2. 6.

22. 6.

 

5

srpen - září

17. 7.

4. 8.

24. 8.

MSV Brno, FOR ARCH, FOR THERM Praha

6

říjen

28. 8.

15. 9.

5. 10.

STAVOTECH, EKOENERGA Olomouc

7

listopad

9. 10.

27. 10.

16. 11.

 

8

prosinec - leden

20. 11.

8. 12.

28. 12.

INFOTHERMA Ostrava, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ Praha

 

 

 

Prezentace v síti internet                               www.topin.cz

Časopis Topenářství instalace je na adrese www.topin.cz volně dostupný ve zkrácené verzi včetně archivu. V předplacené verzi je dostupný plný archiv. Časopis je na webu doplňován aktuálními informacemi o pořádaných akcích, přehledem veletrhů atd.

 

Publikace                            Součástí www.topin.cz je přehled publikací zaměřených na oblasti tepelné techniky, technických zařízení budov, souvisící problematiky, ekologie atp.

 

 

1.     Základní cena za plochu

Formát časopisu 210 x 297 mm, zrcadlo 176 x 266 mm.

rozměr

šířka x výška

 

1/1 strany

176 x 266

25.220,- Kč

1/1 na spad *

210 x 297

25.220,- Kč

1/2 strany

86 x 266, 175 x 129

13.260,- Kč

1/2 na spad *

103 x 297, 210 x 146

13.260,- Kč

1/3 strany

56 x 266, 116 x 129, 176 x 84

  8.840,- Kč

1/4 strany

86 x 129, 176 x 61

  5.980,- Kč

1/8 strany

86 x 61

  4.290,- Kč

*/ Rozměr na „spad“ je nutné předem dohodnout. Jeho použití závisí na možnostech redakce. Přidávají se 3 mm na ořez. .

Pokud skutečný rozměr neodpovídá typickým rozměrům uvedeným v tabulce, použije se cena 59,- Kč/ 1 cm2.

 

2. Příplatek za vyžádané umístění

Umístění, o kterém rozhoduje vydavatel, je bez příplatku. Požadavek nad tento rámec, například levý roh dole na levé stránce, je za příplatek.

Titulní strana obálky

48.500,- Kč

2. strana obálky

26.800,- Kč

3. strana obálky

25.500,- Kč

4. strana obálky

29.100,- Kč

uvnitř časopisu

+ 500,- Kč

 

3. PR články

PR článek lze objednat samostatně a jeho cenu určuje připojená tabulka s uplatněním slev dle odst. 5.

První strana článku v rozsahu A4

19 400,- Kč

Další strana článku A4 ve stejném sešitu

6 000,- Kč

PR články jsou označeny dodatkem „firemní“. O umístění článku rozhoduje redakce a nelze je reklamovat.

 

4. Zvýšená záruka barevnosti

Přes vysokou standardizaci tisku se nelze vyhnout mírným barevným odlišnostem. Zvýšenou záruku barevnosti si musí objednavatel předem vyžádat a podkladem je barevné provedení zkušebního tisku zajištěného vydavatelem a odsouhlasení barevnosti objednavatelem. Náklady ve výši 1000 Kč hradí objednavatel předem.

 

5. Slevy - rabaty

Nárok na množstevní slevu se vztahuje na období souvislých 12 kalendářních měsíců. Uplatňuje se výhodnější varianta.

Sleva podle opakování

Sleva podle plochy

2krát

 8 %

1/2 strany A4

  8 %

3krát

– 11 %

1/1 strana A4

– 11 %

4krát

– 13 %

2 strany A4

– 13 %

5krát

– 15 %

3 strany A4

– 15 %

6krát

– 18 %

4 strany A4

– 18 %

7krát

– 20 %

5 stran A4

– 20 %

8krát

– 22 %

6 stran A4

– 22 %

 

6. Řádková inzerce - Kontakty - Nabídky práce

Každý řádek ve třísloupcové sazbě 59,- Kč, první řádek tučně.

 

7. Tisk a vazba

Archový ofset, rastr do 150 linek na palec. Papír: obálka 200 g/m2, vnitřní listy 90 g/m2 lesklá křída. Vazba V2 -  lepená.

 

8. Přílohy

Přílohy zhotovuje a dopravuje objednavatel na své náklady na adresu expedice. Termín a místo stanoví vydavatel.

Přílohy jsou z vnějšku přikládány k zadní straně obálky časopisu a vytvořený svazek je balen do obalu z plastové fólie. Pořadí příloh, je-li jich více, není garantováno. Cena za vložení 1 listu A4 do celého nákladu je 19 000,- Kč nebo 3,80 Kč za každý přílohou obložený sešit. Papír do 160 g/m2. Pro rozsáhlejší přílohy z hlediska počtu listů nebo hmotnosti platí cena dohodou. Rozměr příloh maximálně 210 x 297 mm.

 

9. Podklady pro tištěnou inzerci

Soubory dat - tisková PDF - pro zpracování na CTP (barevný rozklad CMYK, v souboru musí být zahrnut i text včetně tiskových fontů, loga atp.), bez příplatku. Pro PR články případně formáty TIF, EPS, JPG, rozlišení 300 dpi nebo fotografie, perokresby, texty aj., ze kterých na náklady objednatele tiskové podklady zhotoví vydavatel.

 

10. Potvrzení objednávky, platební podmínky, smluvní pokuta, ztráta slev

Vydavatel zasílá objednavatelům placených služeb potvrzení o přijetí objednávky s kalkulací ceny. Faktury vydavatel zasílá doporučeně a jejich splatnost je 21 dnů od data zdanitelného plnění. Při prodlení v úhradě vzniká vydavateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení a může ihned odstoupit ze svých závazků vůči objednavateli, včetně poskytnutých slev, bez vzniku nároku objednavatele na jakoukoliv náhradu.

 

11. Stornovací poplatky

Pokud objednavatel zruší vydavatelem potvrzenou objednávku do termínu "Uzávěrka", je to bez poplatku, do 4 kalendářních dnů před termínem "Do tisku" má vydavatel nárok na úhradu poplatku ve výši 10 % z ceny, při pozdějším zrušení má vydavatel nárok na úhradu poplatku ve výši 100 % z ceny.

 

12. Zprostředkovatelská provize

15 % z ceny zahrnující všechny ceníkové příplatky a slevy pro konkrétního zákazníka při dodání kompletně zpracovaných tiskových podkladů, tj. souboru PDF ve formátu pro CTP, 5 % z ceny, pokud podklady zhotovuje vydavatel.

 

13. Reklamace

Nelze reklamovat vady textů, obrázků, grafiky, neboť podklady před předáním do tisku zasílá vydavatel objednateli k odsouhlasení na jeho e-mailovou adresu použitou pro komunikaci týkající se objednávky. Reklamovat lze pouze chybné umístění a barevné podání, pokud s tímto požadavkem vydavatel předem souhlasil a potvrdil jej.

 

14. Platnost, DPH

Platnost od 1. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny bez DPH


 

 

 

Topin Media s.r.o.

Na Břevnovské pláni 1363/71

169 00  Praha 6

 

Tel.: + 420 776 660 099

E-mail:  topin@topin.cz

Internet:  www.topin.cz

dnes je 27.02.2024